Potvrda za polazak u školu

Ukoliko želite da izbegnete gužve i čekanje na pregled kod
logopeda, to možete uraditi u našem centru Logoped Papagaj.
Vršimo pregled dece, u okviru sistematskog pregleda, za upis u
prvi razred osnovne škole.
Na pregledu se procenjuje :
govorno razumevanje
nivo govorno jezičkog razvoja
vizuoperceptivne veštine
vremenska i prostorna orjentacija
glasovna analiza i sinteza
grafomotorika
pažnja i koncentracija
Nakon pregleda dobijate izveštaj logopeda koji prilažete pri upisu
u školu.