Dislalija kod dece

DISLALIJA - NEPRAVILAN IZGOVOR GLASOVA

Nepravilan izgovor glasova, poznat kao dislalija, čest je poremećaj kod dece. On obuhvata supstituciju i distorziju glasova. Ovo stanje nastaje zbog različitih uzroka, uključujući evolutivne, funkcionalne, probleme sa sluhom i organske malformacije. Rano prepoznavanje simptoma i adekvatna terapija od ključnog su značaja za poboljšanje govornih sposobnosti deteta.

Dislalija iskustva

Česta pitanja roditelja: „Moje dete ne zna da kaže R“, „Moje dete ne zna da kaže S“, „Moje dete ne zna da kaže L“, „Kada dete treba da kaže R?“. Ukoliko Vaše dete ne zna izgovori neki glas, nepravilno ga izgovara, zamenjuje jedan glas sa drugim (po normama za razvoj glasova taj glas je trebao da bude usvojen) uglavnom se radi o DISLALIJI.

Tipovi Dislalije

Dislalija poremećaj nepravilnog izgovora glasova – je najčešći artikulacioni poremećaj kod dece. Javlja se kao:

  • Omisija: Nedostatak izgovora određenog glasa (miš – iš)
  • Supstitucija: Zamena nerazvijenog glasa glasom koji već postoji (riba – viba)
  • Distorzija: Nepravilan izgovor glasa (grleno R)

Nepravilan Izgovor Glasova

Nepravilan Izgovor Glasava – Dislalija predstavlja poremećaj u govoru koji se često javlja kod dece. Karakteriše ga poteškoća u pravilnom izgovoru određenih zvukova, reči ili rečenica. Ovaj poremećaj može se manifestovati kroz zamenu, iskrivljenje, izostavljanje ili dodavanje zvukova u govoru. Što može otežati razumevanje i jasnoću izražavanja.

Deca sa dislalijom mogu imati poteškoća u artikulaciji reči, što može uticati na njihovu sposobnost komunikacije i socijalizacije. Rano prepoznavanje i intervencija su ključni za adekvatan razvoj govora kod dece sa dislalijom, a logoped može pružiti stručnu podršku i terapiju kako bi se prevazišle ove poteškoće i unapredio razvoj jezičkih veština.

Najčešći uzroci dislalije uključuju evolutivne faktore, funkcionalne promene, probleme sa sluhom i organske malformacije. Uočavanje simptoma dislalije može biti ključno za pravovremenu intervenciju i tretman.

Dislalija kod dece
Logoped Dislalija

Simptomi Dislalije kod Dece

Simptomi Dislalije kod Dece – da bismo otkrili da li naše dete ima problem sa dislalijom, trebalo bi da uradi bilo koju od sledećih grešaka: Zamene, Distorzije, Izostavljanja, Dodaci, Reduplikacije, Inverzije.

Kako Pomoći Detetu Koji Ne Zna da Izgovori Glasove

Naš tim u Logoped Papagaju će izvršiti procenu, utvrditi koji su fonemski nedostaci koje dete ima i napraviće personalizovan tretman sa ciljem da dete nauči da pravilno artikuliše glasove.

Potrebna je saradnja i Vas roditelja u ovom procesu, jer ipak najviše vremena dete provodi sa Vama.

Vežbe i tretmani usmereni su ka poboljšanju oralne motorike, postavljanju govornih organa u adekvatan položaj za izgovor određenih glasova, kao i kroz igru i pesmu kako bi se olakšalo učenje.

Preventivne Mere

Pored tretmana i vežbi koje se primenjuju nakon što se dislalija već razvije, važno je naglasiti i značaj prevencije. Redovni pregledi kod logopeda ili ORL lekara mogu pomoći u ranom otkrivanju problema i sprečiti njegovo dalje pogoršanje.

Edukacija Roditelja

Edukacija roditelja je ključna komponenta uspešnog tretmana dislalije kod dece. Roditelji treba da budu upućeni u vežbe i tehnike koje mogu primenjivati kod kuće kako bi podržali napredak svog deteta.

Dislalija je složen poremeća

Dislalija je složen poremećaj koji zahteva multidisciplinarni pristup u dijagnostici i tretmanu. Rana intervencija, podrška stručnjaka i angažovanje roditelja ključni su faktori u poboljšanju govornih sposobnosti deteta i poboljšanju njihovog kvaliteta života.

Nepravilan Izgovor Glasava
Dislalija govorne vezbe

Dislalija govorne vezbe

Kod nas u Logoped Papagaju vežbamo:

  • Oralnu motoriku – pokrene govornih organa.
  • Postavljanje govornih organa u adekvatan položaj za izgovor oređenog glasa.
  • Izgovaranje glasova pevanjem sa vokalima.
  • Izgovor reči u kojima je glas na kojem radimo na početku, u sredini i na kraju reči.
  • Izgovaramo glas kroz pesmice i priče.
  • Izgovaranje glasova kroz igru.

I na kraju automatizaciju glasa – da dete počne da koristi glas na pravilan način. Kada Vaše dete čuje sebe, odnosno uoči razliku između pravilno i nepravilno izgovorenog glasa i sebe ispravlja onda smo uspeli 🙂

U našem radu koristimo i logopedske sveske, u kojima pišemo, crtamo, bojimo i lepimo ono što radimo na logopedskom tretmanu. Na ovaj način možemo da pratimo šta smo uradili i dokle smo stigli i kao podsetkih roditeljima da mogu isto primeniti i kod kuće.

Dete – logoped – roditelj je TIM !

U Logoped Papagaju koristimo specijalne logopedske sonde kako bi uvežbali pravilan izgovor glasova.

Potrebna je saradnja i Vas roditelja u ovom procesu, jer ipak najviše vremena dete provodi sa Vama.

U Logoped Papagaju usmeravamo i roditelje kako da podučite Vaše dete za pravilan izgovor glasova i da što pre TIMSKI dođemo do rezultata.

Važno je da dete nauči pravilan izgovor glasova iz više razloga:

Osećaj sigurnosti.
Samouverenosti.
Druga deca ga neće zadirkivati u vrtići i školi.
Sprečavamo probleme sa čitanjem i pisanjem.

Dete koje nepravilno izgovara glasove može imati problema u školi sa čitanjem i pisanjem jer glasovi koji su nepravilno ili pogrešno izgovoreni mogu biti tako i napisani i pročitani od strane deteta.

pravilan izgovor glasova